མི་སྣ།

ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔ།
༡༽རིགས་ལྡན་རྣམ་སྤྲུལ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དོལ་པོ་པ།
༽ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་བ་ཀུན་སྤངས་ལོ་ཙ་ཆོས་གྲགས་དཔལ།
༤༽བྱམས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན།
༥༽ས་སྙིང་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
༦༽ཀུན་བཟང་རྣམ་སྤྲུལ་འབྲི་གུང་ལོ་ཙྪ་མ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི